Årsmöte 2019

Styrelsen kallar härmed till Årsmöte söndagen den 24 mars kl 15.00 i föreningslokalen.

Varmt välkomna, Styrelsen.

Förvaltningsberättelse

Dagordning

§1 Val av ordföranden för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av två (2) justeringsmän

§4 Godkännande av dagordning

§5 Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 Styrelsens och revisorernas berättelser

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Motioner/propositioner

§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna

§10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och avsättning till underhåll- och förnyelsefond samt förslag till disposition av denna

§11 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

§12 Val av två (2) revisorer och en (1) revisorsuppleant

§13 Val av valberedning

§14 Diskussion om parkering, laddstolpar och framtida eventuella höjningar av avgifter för finansiering av dessa.

§15 Övriga frågor

§16 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt